Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 16 2017

nothingwrong
0797 944d
Reposted fromslodziak slodziak viacynamon cynamon
nothingwrong
2431 c628
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viacynamon cynamon
nothingwrong
"Im dłużej byliśmy razem, tym bardziej, zdaje się, lubiła dotykać mnie i być dotykana. Niekoniecznie w sposób erotyczny - chodziło jej po prostu o kontakt, Małe elektryczne połączenie na sekundę lub dwie, żeby to drugie wiedziało, że się jest. Ja też to lubiłem. ” 

— Jonathan Carroll - Kraina Chichów!
Reposted fromlillaamyy lillaamyy viacynamon cynamon
nothingwrong
Reposted fromgruetze gruetze viacynamon cynamon
7344 1301
Reposted fromfleursdemal fleursdemal viacynamon cynamon
nothingwrong
0441 8d21
Reposted fromcalifornia-love california-love viacynamon cynamon
8083 d1b3 500
Few Seconds Before Happiness ~1955
Reposted fromrhomaa2 rhomaa2 viairmelin irmelin

July 06 2017

7787 9c8e 500
Reposted fromdancingwithaghost dancingwithaghost
Powiedz mi jak można czuć tak mocno coś, czego nie można dotknąć
— Bezczel (via madrosci)
Reposted fromdancingwithaghost dancingwithaghost
7772 e2a2 500
Reposted fromdancingwithaghost dancingwithaghost
7771 1eab 500
Reposted fromdancingwithaghost dancingwithaghost
nothingwrong
Witej

July 01 2017

nothingwrong
0871 0432 500
Reposted fromnozu nozu viairmelin irmelin
nothingwrong
nothingwrong

June 15 2017

nothingwrong
Obowiązkiem rodzica jest wyposażyć swoje dzieci w korzenie i skrzydła.
Reposted fromincentive incentive viacynamon cynamon
nothingwrong
9747 c7b4
Reposted fromkarahippie karahippie viacynamon cynamon
0573 c91a 500

fitmaree:

Can’t risk it

Reposted fromfaerliechaotic faerliechaotic viairmelin irmelin
nothingwrong
5330 134c
Reposted fromspring-flow spring-flow viairmelin irmelin
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl