Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 19 2018

nothingwrong
9598 60cb
Reposted fromkjuik kjuik viaataliaboo ataliaboo

February 16 2018

nothingwrong
4515 5d43 500
Reposted fromTittyBoi TittyBoi viaiamnotarobot iamnotarobot
nothingwrong
3271 f828 500
Muzeum Dobranocek, Rzeszów, sierpień 2017
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viaiblameyou iblameyou
nothingwrong

February 15 2018

nothingwrong
8548 2f48 500
Reposted from42Maelstrom 42Maelstrom viairmelin irmelin
nothingwrong
0956 ca9d
nothingwrong
0178 f635
Reposted from4777727772 4777727772 viaatramentovva atramentovva
nothingwrong
Kiedy na drugim roku omawialiśmy funkcjonowanie mechanizmów obronnych i odkrywaliśmy z podziwem potęgę tej części naszej psychiki – zaczynaliśmy rozumieć, że gdyby nie istniały racjonalizacja, sublimacja, wyparcie, te wszystkie sztuczki, którymi raczymy samych siebie, że gdyby można było spojrzeć na świat bez żadnej ochrony, uczciwie i odważnie – pękłyby nam serca. Dowiedzieliśmy się na tych studiach, że jesteśmy zbudowani z obron, z tarcz i zbroi, jesteśmy miastami, których architektura sprowadza się do murów, baszt i fortyfikacji; państwami bunkrów.
— Olga Tokarczuk
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viagotarina gotarina
nothingwrong
1560 66c0 500
Reposted fromtfu tfu vianiedoskonalosc niedoskonalosc
nothingwrong
0557 fbe1
nothingwrong
9148 8dab 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viamietta-world mietta-world
nothingwrong
nothingwrong
nothingwrong
7934 7eaa
nothingwrong
0189 58a6
Reposted fromnutt nutt viaiamnotarobot iamnotarobot
nothingwrong
Reposted fromFlau Flau viaiamnotarobot iamnotarobot
nothingwrong
6474 411a 500
Reposted fromLukrecja Lukrecja viairmelin irmelin
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl