Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 21 2020

nothingwrong
9903 2642
Reposted fromzciach zciach viadivi divi
9597 262b 500

utracone:

edit.

Reposted fromczarnycukier czarnycukier viaeskapiza eskapiza
Mnie o uczuciach trzeba zapewniać, utwierdzać, dowartościowywać. Bo ja wątpię, nie wierzę, uciekam. Taką niepewną osobą jestem.
— (via zyjee-cicho-krwawiac)
Reposted fromblutelf blutelf viaNataly Nataly
nothingwrong
najtrudniej jest widzieć słońce
wierzyć w słońce
i nie czuć ciepła
— Halina Poświatowska
Reposted fromzapachjasminu zapachjasminu viaNataly Nataly
nothingwrong
3115 d1ea 500
Reposted frompiehus piehus viadivi divi
nothingwrong
2409 6a45 500
Reposted fromfungi fungi viadivi divi
nothingwrong
nothingwrong

February 16 2020

nothingwrong
9274 6cf7 500
Marcin Świetlicki
Reposted frommhsa mhsa viaeskapiza eskapiza
nothingwrong
2528 bad3 500
Reposted frompanimruk panimruk viaeskapiza eskapiza
nothingwrong
4258 1719
Reposted fromzimnepalce zimnepalce viaeskapiza eskapiza
nothingwrong
nothingwrong

Mówisz, że gniew mam w oczach. Bo po nocy błądzę

I darmo wzrok mój światła w ciemnościach wygląda.

Bo tyś jest razem piekło, gdzie rodzą się żądze,

I niebo, gdzie miłość niczego nie żąda...

— Jan Lechoń
nothingwrong
nothingwrong
nothingwrong
3831 3800
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viadivi divi
nothingwrong
2592 2bb1
Reposted fromEtnigos Etnigos viadivi divi
nothingwrong
3348 40a4 500
Reposted fromhrafn hrafn viairmelin irmelin
nothingwrong
8495 1ef3
Reposted fromGIFer GIFer viairmelin irmelin
nothingwrong
4568 fc75 500
Reposted fromEwkaLoL EwkaLoL viairmelin irmelin
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl